OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce údajů:

Společnost Václav Zaňka, Poštovní 340, 51722, Albrechtice nad Orlicí, (dále jen „Správce”), IČO 14524821, f.o. zapsaná u živn.úřadu Městský úřad v Týništi nad Orlicí č.j.: 381/00/Tý/Z ev. č.: 360706-542-02 Kontaktní údaje Správce: email: unifa@unifa.cz, tel. 00420 494371188, 00420 494371189 pracuje s osobními údaji, proto vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.

2. Subjekt údajů

Subjekt údajů je podle GDPR fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Osobní údaje jsou jakékoli informace o identifikovaném nebo identifikovatelném subjektu údajů. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Mezi obecné osobní údaje řadíme jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, ale také IP adresu a fotografický záznam. Vzhledem k tomu, že se GDPR vztahuje i na podnikající fyzické osoby, řadíme mezi osobní údaje i tzv. organizační údaje, kterými jsou například e-mailová adresa, telefonní číslo či různé identifikační údaje vydané státem.

3. Odesláním webového poptávkového/nabídkového formuláře prostřednictvím webu www.unifa.cz, či oslovením Správce prostřednictvím telefonu či e-mailového kontaktu Subjekt údajů uděluje Správci souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

Osobní údaje, které budou zpracovány:
• jméno a příjmení,
• emailová adresa,
• telefonický kontakt (pokud bude poskytnut)

Účelem zpracování osobních údajů je: Vytvoření a zaslání obchodní nabídky v souvislosti se obdrženou poptávkou/nabídkou

Doba zpracování osobních údajů je:
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let, pokud Subjekt údajů neodvolá svůj souhlas se zpracováním.

Subjekt údajů odesláním poptávkového/nabídkového formuláře prostřednictvím webu Správce tj. www.unifa.cz či oslovením pracovníků Správce údajů prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

*Poučení Subjektu údajů
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

• osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
• důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodní nabídky Správcem
• Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
• Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů třetím osobám
• Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
• Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
• Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené
• Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. To lze učinit písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedených v části.
• Má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
• Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.
Václav Zańka:
V. Opatrného 986, 517 21 Týniště nad Orlicí
Tel. 494 371188-9, 603249994, 737 291516
e-mail: unifa@unifa.cz